Officium
wyszukaj ofertę
 

v

 
   
   
   

Polecamy artykuły:
Nawet jeżeli tylko my zapłacimy za postawienie płotu czy innego ogrodzenia, prawo do korzystania z niego ma także sąsiad... [więcej]
Komornik nie sprzeda domu należącego do majątku wspólnego, jeśli w wyniku sądowego podziału mienia przypadł on żonie niebędącej dłużnikiem... [więcej]

Misją Officium Nieruchomości jest zagwarantowanie klientom kompleksowej i rzetelnej usługi w zakresie szeroko rozumianego rynku nieruchomości. Oferta firmy skierowana jest do klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Sporządzane opinie o wartości mogą być wykorzystane dla różnych celów, jednak zawsze opracowywane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i standardy zawodowe oraz doświadczenie rzeczoznawcy majątkowego. Obowiązek ustawicznego kształcenia oraz ubezpieczenia działalności od odpowiedzialności cywilnej zapewnia Państwu bezpieczeństwo a także profesjonalizm usługi.

Świadczymy usługi w zakresie:


wyceny nieruchomości:
 • zabudowanych i niezabudowanych
 • o przeznaczeniu
  • mieszkalne
  • komercyjne (biurowe, magazynowe, produkcyjne)
  • rolne
  • leśne
 • dla celu:
  • zabezpieczenie kredytów i pożyczek hipotecznych
  • sprzedaży, kupna, zamiany nieruchomości
  • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
  • naliczania opłaty adiacenckiej i planistycznej
  • ustalenia wysokości podatku od spadków i darowizn, podział majątku
  • określenia wysokości czynszów
  • uzyskania odszkodowań ( wywłaszczenie )
  • ubezpieczenia i innych
wyceny praw majątkowych, ograniczonych praw rzeczowych oraz praw zobowiązaniowych
 • spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, służebności, prawo użytkowania i inne
analizy i doradztwa w zakresie rynku nieruchomości
 • badanie poziomu stawek czynszów najmu i dzierżawy
 • badanie trendów rynkowych
 • doradztwo w zakresie przepisów prawa dotyczących rynku nieruchomości,
 • badanie stanu prawnego nieruchomości

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie z klientem i zależy od następujących czynników:

 • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
 • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności (stopnia skomplikowania procesu wyceny),
 • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,
 • kwalifikacji zawodowych rzeczoznawcy majątkowego,
 • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki),
 • analizy rynku dla danej nieruchomości

Istnieje możliwość przesłania formularza w celu określenia terminu realizacji oraz przybliżonych kosztów wyceny.


Prześlij na poniższy adres zapytanie:

Imię i Nazwisko
Telefon
E-mail
Adres nieruchomości
Rodzaj nieruchomości
Krótki opis nieruchomości
Cel wyceny
Inne uwagi
Wyślij
Wysyłając formularz, Klient zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez firmę OFFICIUM NIERUCHOMOŚCI w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 z 1997 r.)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego (katalog otwarty):

Nieruchomość lokalowa:

 • aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu,
 • aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej,
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i lokali dla działki na której znajduje się lokal,

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego:
 • aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej dla ww. prawa (gdy jest założona KW),
 • aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu,
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i lokali dla działki na której znajduje się lokal.

Nieruchomość zabudowana:
 • aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów,
 • dokumentacja techniczna budynku,
 • pozwolenie na budowę,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
 • pozwolenie na użytkowanie.

Nieruchomość zabudowana budynkiem będącym w trakcie budowy:
 • aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • wypis z ewidencji gruntów,
 • dokumentacja techniczna budynku,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
 • uprawomocnione pozwolenie na budowę

Nieruchomość niezabudowana (działka gruntu):
 • aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów,
 • decyzja o warunkach zabudowy,
 • ewentualnie uprawomocnione pozwolenie na budowę